EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

QUÈ ÉS L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?

És l’objectiu de reduir la quantitat d’energia requerida per proporcionar productes i serveis. Per exemple, aïllar una casa permet que un edifici faci servir menys energia de calefacció i refrigeració per aconseguir i mantenir una temperatura agradable. Les millores en l’eficiència energètica s’aconsegueixen generalment mitjançant l’adopció d’una tecnologia o un procés de producció més eficients o mitjançant l’aplicació de mètodes comunament acceptats per reduir les pèrdues d’energia.

BENEFICIS DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:

Des del punt de vista d’un consumidor d’energia, la motivació principal de l’eficiència energètica sovint és simplement estalviar diners a l’reduir el cost de la compra d’energia. A més, des del punt de vista de la política energètica, hi ha hagut una llarga tendència en un reconeixement més ampli de l’eficiència energètica com el “primer combustible”, és a dir, la capacitat de reemplaçar o evitar el consum de combustibles reals.

FORMES DE TRANSFERÈNCIA DE CALOR:

La transferència de calor és el procés físic de propagació de la calor en diferents mitjans. 

 

La transferència de calor es produeix sempre que hi ha un gradient tèrmic en un sistema o quan dos sistemes amb diferents temperatures es posen en contacte. El procés persisteix fins arribar a l’equilibri tèrmic, és a dir, fins que s’igualen les temperatures.

Les tres formes principals de transferència de calor són:

-CONDUCCIÓ: Transmissió de calor per contacte sense transferència de matèria.

-CONVECCIÓ:Transmissió de calor per la transferència de la pròpia matèria portadora de la calor i és quan passa de líquid a gasós

-RADIACIÓ: La calor es emesa  a través d’ones electromagnètiques o fotons per la seva elevada temperatura.

Per exemple: Una paella a foc, la conducció és quan crema la paella, la convenció és quan comença a bullir l’aigua i la radiació quan desprèn calor.

LLEI D’OHM:

La llei d’Ohm és una llei bàsica dels circuits elèctrics la qual diu que el corrent que travessa un circuit elèctric és directament proporcional a la diferència de potencial que hi ha entre els seus extrems i inversament proporcional a la resistència del circuit.

En termes matemàtics la llei s’expressa per mitjà de l’equació:

{\displaystyle I={\frac {V}{R}}}

 

EXEMPLES:

Un exemple podria ser quan conectem el carrgador de un mòbil al corrent i a partir de uns circuits interns del carrgador far que el mòbil es carregui.

Un altre exemple:

Troba les caigudes de tensió VR1, VR2 y VR3 del següent citcuit: