C) CONCEPTES ELÈCTRICS

VOCABULARI:

C) CONCEPTES ELÈCTRICS 

 

El Generador elèctric és tot dispositiu capaç de trasformar energia macànica en energia elèctrica.

Els Receptors elèctrics són dispositius que transformen l’energia elèctrica en energia tèrmica (calor). Per aconseguir-utilitzen una resistència elèctrica

La resistència mecànica és una disciplina que tracta el comportament dels objectes sota l’acció de tensions i deformacions. S’estudien els mètodes per calcular tensions en membres estructurals i, d’aquesta manera, poder predir com es comportarà l’estructura sota càrregues i com serà de susceptible a fallar tenint en compte les propietats del material.

El rendiment és també expressable com l’eficàcia energètica d’un dispositiu, màquina, cicle termodinàmic, etc., expressa el quocient entre l’energia obtinguda (energia útil) del seu funcionament i l’energia subministrada o consumida per la màquina. R = Eu/Et

L’aerogenerador és una màquina que permet transormar l’energia del vent en energia  elèctrica. Capta l’energia del vent amb un rotor, que capta l’enrgia cinètica de rotació i la transforma en energia elèctrica.

 

Si teniu algun dubte de vocabulari no dubteu en contactar amb nosaltres mitjançant el nostre instagram.