A) ENERGIES

VOCABULARI: 

A) ENERGIES

 

L’energia tèrmica és la part de la energia interna d’un sistema termodinàmic en equilibri que és proporcional a la seva temperatura absoluta i s’incrementa o disminueix per transferència d’energia, generalment en forma de calor o treball, en processos termodinàmics.

L’energia química és el potencial d’una substància química per experimentar una transformació a través d’una reacció química o, de transformar-se en altres substàncies químiques. Formar o trencar enllaços químics implica energia, la qual pot o bé ser absorbida o evolucionar des d’un sistema químic.

L’energia radiant és l’energia de les ones electromagnètiques continguda en la llum visible i altres formes de radiació, com els raigs X.

L’energia cinètica o cinètica de rotació és l’energia que conté un cos pel fet d’estar en moviment. L’energia cinètica d’un cos és equivalent a la quantitat de treball necessari per establir la seva velocitat a partir d’un estat de repòs.

L’energia potencial, en física, és l’energia que un objecte posseeix a causa de la seva posició en un camp de forces o que un sistema té a causa de la configuració de les seves parts.

 L’energia nuclear és l’energia que sorgeix de partícules que formen el nucli dels àtoms de cada element químic i que s’obté en modificar aquests nuclis per mitjà de certes reaccions nuclears.

 L’energia elèctrica és la forma d’energia que resulta de l’existència d’una diferència de potencial entre dos punts, la qual cosa permet establir un corrent elèctric entre ambdós quan se’ls posa en contacte per mitjà d’un conductor elèctric. L’energia elèctrica pot transformar-se en moltes altres formes d’energia, tals com l’energia lumínica o llum, l’energia mecànica i l’energia tèrmica.

L’energia mecànica és la suma de les seves energies, cinètica i potencial. Es pot transformar parcialment en altres tipus d’energia, com l’elèctrica, i es pot obtenir per transformació d’altres energies, com la química o l’elèctrica.

– El treball, en física, es una quantitat de moviment que flueix d’un sistema a un altre per l’acció d’una força que provoca un desplaçament. El símbol del treball es (W) i la seva unitat de mesura  es el Joule (J).

 

Si teniu algun dubte de vocabulari no dubteu en contactar amb nosaltres mitjançant el nostre instagram.